Политиката на STRONG за околната среда

Като производител и дистрибутор на цифрова техника, STRONG осъзнава, че неговата дейност, продукти и услуги може да окажат влияние на околната среда. За да намалим това влияние, ние се стремим да пестим енергията, свързана с производството на продуктите ни и да въвеждаме и използваме рециклиращи програми за остатъчните  материали. Друга стъпка в опазването на околната среда е  усвояването и работата с екологични технологии, както и внимателеният подбор на необработените материали, използвани от нас.

STRONG е задължена да спазва съответното законодателство за околната среда, както  и всички други изисквания, които компанията подкрепя и се стреми да разширява според възможностите си.

STRONG се задължава да осъществява непрекъснато подобряване и превенция от замърсяване.

Рециклиране на продуктите

Не изхвърляйте продуктите с отпадъците от домакинството ви.

Когато продуктът вече не е годен за употреба, той все още съдържа материали, които могат да бъдат заменени или рециклирани .
Предоставяйки материали и продукти за рециклиране, вие намалявате необходимостта от употребата на  нови, необработени материали и спомагате за редуциране на количеството на отпадъци, събирани на сметищата.

Когато закупите нов, подобен продукт, може да получите предложение да предоставите обратно стария си такъв, или да го дадете  за рециклиране.  Локалният търговец или  местните общински власти ще Ви предоставят информация за вида и начина на рециклиране и за съоръженията, които са достъпни на вашата територия. Тази услуга е безплатна.

Според целта на  европейското законодателство  за Отпадъчно електронно и електрическо оборудване (Директива 2002/96/EC в сила от август 2005) STRONG предоставя  на потребителите безплатна система за рециклиране на предоставените от тях излезли от употреба продукти.

Опаковка

Уверете се, че опаковката на продукта е изхвърлена на обозначеното за това място, което ще ви даде сигурността, че тя ще бъде рециклирана.

Пестене на енергия

За да пестите енергия и средства, оставяйте продукта в режим standby, когато не се използва. Препоръчваме също така и пълното му изключване в случаи, когато не се използва дълго време.

Батерии

Не изхвърляйте батериите от устройството си заедно с домакинските отпадъци. По въможност винаги ги предоставяйте на  отговорните фирми за рециклиране в района ви. Батерии, изхвърлени на сметището, увеличават вероятността от вредни емисии във въздуха.