Environmentálna politika

Spoločnosť STRONG si v pozícii výrobcu a celosvetového distribútora digitálnych zariadení a sprievodných periférií plne uvedomuje, že jej aktivity, produkty a služby môžu mať vplyv na životné prostredie. V záujme zníženia negatívnych dopadov si kladieme za cieľ šetriť energiu v spojitosti s našou výrobou a produktmi a implementovať recyklačné programy pre všetky naše najvýznamnejšie druhy odpadov. Taktiež budeme predchádzať znečisťovaniu životného prostredia neustálym zavádzaním technológií so zníženou mierou znečisťovania, ako aj starostlivým výberom surovín a dodávateľov.

Spoločnosť STRONG má záujem dosahovať súlad so všetkými relevantnými environmentálnymi zákonmi a nariadeniami, ako aj inými požiadavkami vzťahujúcimi sa na jej pôsobenie, a pokiaľ jej to vlastné možnosti dovolia, dokonca ich dokonca prevýšiť.

Spoločnosť STRONG sa zaväzuje, že bude implementovať kontinuálne vylepšenia a že bude predchádzať znečisťovaniu životného prostredia.

Recyklácia elektronických výrobkov

Produkty nelikvidujte ako súčasť komunálneho odpadu.

Na konci úžitkovej životnosti produkt obsahuje materiály, ktoré je po spracovaní možné zhromaždiť a recyklovať. Zodpovednou recykláciou tohto produktu prispievate k znižovaniu nárokov na nové suroviny a zníženiu množstva materiálu, ktorý by za normálnych okolností skončil na skládke.

Keď zakúpite nový podobný produkt, predajca vám môže ponúknuť, že tento starý od vás prevezme. Prípadne ho môžte odviezť do miestneho recyklačného centra. Váš predajca alebo orgán miestnej samosprávy vám odporučí zberné miesta určené na zber vyradených elektronických výrobkov vo vašej oblasti. Využitie tejto služby bude pre vás bezplatné.

V súlade s ustanoveniami európskej legislatívy o vyradených elektrických a elektronických zariadeniach (Smernica 2002/96/ES platná od augusta 2005) spoločnosť STRONG poskytuje recyklačný systém bezplatne dostupný spotrebiteľom na účely vracania produktov po skončení životnosti.

Balenie

Pri likvidácii produktových obalov zabezpečte ich kompletnú recykláciu. Obalové materiály je potrebné zbaviť škodlivých súčastí separáciou odpadu.

Úspora energie

V záujme úspory energie a finančných zdrojov produkt v čase nepoužívania ponechávajte v pohotovostnom režime. V prípade plánovaného nepoužívania po dlhšie časové obdobia ho taktiež odporúčame odpojiť od napájacieho zdroja.

Batérie

Batérie z telefónu nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom

Pokiaľ sú pre vybité batérie k dispozícii zberné strediská miestnej samosprávy alebo výrobcov, využívajte ich. Batérie končiace na skládkach a v spaľovniach zvyšujú pravdepodobnosť, že sa do ovzdušia dostanú rôzne škodliviny.